เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

IMAGE ขอแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (Tiras/NRMS)
วันศุกร์, 06 มีนาคม 2563
  ขอแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งข้อเสนอ ... Read More...
IMAGE ประกาศรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนอุดหนุน... Read More...
IMAGE เอกสารที่ใช้ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563
   เอกสารที่ใช้ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Read More...
IMAGE คู่มือการลงทะเบียนนักวิจัย TM
วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562
   คู่มือการลงทะเบียนนักวิจัย TM Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลทางการศึกษา ThaiEDResearch
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
Read More...
IMAGE ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560
   ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ... Read More...
IMAGE เชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี
วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563
      เชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย... Read More...
IMAGE ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารสาระคาม
วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัย ... Read More...
IMAGE ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563
  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12  ... Read More...
IMAGE มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัั้งที่5
วันพุธ, 11 มีนาคม 2563
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี   ... Read More...
IMAGE ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563
     ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 Read More...
IMAGE การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7”
วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563
    การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ... Read More...