เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2560

ฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
Journal Impact Factor

TCI

TCI Journal Search

Beall's List of Predatory Publishers

รายชื่อวารสารต้องห้ามใน Bell's List
บัญชีสำนักพิมพ์

ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลทรัพย์กรสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ ฯ ได้แก่ รายการบรรณานุกรมของหนังสือสารคดี บันเทิงคดี วิชาการ หนังสืออ้างอิงโครงงานปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายชื่อวารสาร ดรรชนีบทความวารสาร

คู่มือการใช้

 
ฐานข้อมูลคลังความรู้ UTK จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบจัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสารและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถอ้างอิงระบบการจัดเก็บแบบ ดัลลินคอร์เมทาดาดาในการบรรยายรายละเอียดของเอกสาร สารสนเทศ
 
ฐานข้อมูล e-book จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มเกี่ยวงานเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสารของมหาวิทยาลัย
 

ฐานข้อมูล IQNewsClip เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับ ที่ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 ชื่อ ในรูปแบบคลิปข่าวที่เป็นภาพสีและขาวดำจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่โดยมีฟังก์ชั่นในการสืบค้นข่าวแบบ Full-Text

 

ฐานข้อมูล e-book GVRLเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวบรวม เนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์สังคม มีหนังสือ 50 ชื่อเรื่อง


 
 

ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น

ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความเต็มฉบับ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน


ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

tutorial


ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลมีเนื้อหาด้านสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915


ฐานข้อมล Computers & Applied Sciences  Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่
ebsco3 ฐานข้อมูล Education Research Complete รวบรวมเนื้อหาเฉพาะทางด้านการศึกษางานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
คู่มือการใช้
ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ
ฐานข้อมูล H.W. Wilson (12 Subjects) ป็นฐานข้อมูลดรรชนี าระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE
ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) เนื้อหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
คู่มือการใช้ tutorial

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน

ScienceDirect

ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1992-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความวารสารฉบับเต็ม (Full article) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มประมาณ 1,500 ชื่อ

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

 

ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Netlibrary (เดิม) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ด้านสหสาขาวิชาเนื้อหามีเอกสารฉบับเต็ม เข้าที่ฐานข้อมูล EBSCO host เลือกที่ฐานข้อมูล 

 

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SpringerLink

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,110 เล่ม ที่มากับ ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (IR Web) Dissertation Fulltext in PDF format เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้นำระบบ Information Resources on Web หรือ IR-Web มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น ทั้งนี้ เพื่อสามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของ สกอ.ได้โดยผ่ายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

American Doctoral Dissertations  Free Research Database in EBSCO database ซึ่งเป็นเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมลิงค์ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาไว้มากกว่า 172,000 รายการ ตั้งแต่ปี 1902 จนถึงปัจจุบัน เป็นปริญานิพน์จากสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เช่น OhioLINK, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University เข้าใช้บริการผ่านฐานข้อมูลของ ESSCOhost   1 ม.ค. 60 – ธ.ค. 60


ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวารสาร  รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ แลบุคลากร
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Thesis Database) บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ไทยของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2535- จนถึง 2550 มีข้อมูลทั้งสิ้น 80,663 ระเบียน

 

เป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ของห้องสุมดสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดห้องสมุดในประเทศไทย

 

 

Alist Opac เป็น Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ, ยืมต่อ, จอง และ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จาก Applicationนี้ ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการต่างๆของห้องสมุด แอพพลิเคชั่นชื่อ : ALIST OPAC

Application The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน  ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า "The 1 Book E-Library" รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลย สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม  รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ  OLB1410119200T เข้าใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

 

ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน

ฐานข้อมูล EEWOWW

เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool)  แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting)การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดรูปแบบเมนูสคริป์ (Manuscript Formatting) ตรวจสอบการคัดเลือก (Originality Checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ลงทะเบียน สมัคร ขอ Username และ Password ผ่าน http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx

สมัครโดยใช้ e-mail ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย

ทดลองใช้งาน ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค.60

http://www.eewoww.com

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw –

Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนัก พิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รวมระยะ เวลา 4 เดือน

ทดลองใช้งานตั้งแต่ 15 ก.พ. 60 - 15  พ.ค.60

http://portal.igpublish.com/iglibrary

//web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=7b2fcaa6-c011-4e64-94af-9a3035ee9f86@sessionmgr111&vid=0&;tid=2003EB&preview=fa" target="_blank" style="color: #47a1c4; font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; cursor: pointer;">


โปรแกรมฝึกภาษา Access English

เป็นโปรแกรมฝึกภาษาของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากรที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มีวิธีดังนี้

1. ลงทะเบียนขอ username และ password กรณีที่ยังไม่มีรหัสการเข้าใช้งาน ที่เว็บไซต์

https://accessenglishnow.com/platform

2.คลิกที่ create account 2.1กรอกข้อมูลส่วนตัว 2.2 เลือก Thailand (ประเทศไทย) เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้ 2.3 คลิกเลือกชื่อมหาวิทยาลัย

(Rajamangala University of Technology Krungthep) 2.4 คลิกที่ create account

(การสมัครเข้าใช้ครั้งแรก สมัครโดยการล็อคอินผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ WiFi ของมหาวิทยาลัย)

3.นำ e-mail ที่สมัครไว้ และ password ที่กำหนด Login เข้าใช้งาน (การสมัครเข้าใช้ครั้งแรก สมัครโดยการล็อคอินผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ WiFi ของมหาวิทยาลัย)

4. เลือกบทเรียนออนไลน์

ทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค.60

คู่มือการใช้งาน

Britannica Online Academic Edition

สารานุกรมออนไลน์ พบบทความมากกว่า 160,000 เรื่อง คลอบคลุมทุกหัวข้อในการศึกษา ภาพประกอบมากกว่า 30,000 ภาพ  และกว่า 2,800 คลิปวีดิโอ คำคมจากบุคคลสำคัญกว่า 4,000 ข้อความ บทความจาก EBSCO Journalนิตยสาร อีบุ๊ค มากกว่า 850 หัวเรื่อง ข้อมูลประวัติศาสตร์ในหมวดหัวเรื่องต่าง ๆ  และสามารถดาว์นโหลดบทความ รูปภาพ แผนที่ วิดีโอไปใช้เพื่องานการศึกษาได้ไม่จำกัดจำนวน

ทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 มี.ค.60 – 30 มิ.ย.60

 

ฐานข้อมูล Ebook Central (Proquest) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(e-Books) ที่รวบรวบหนังสือในฐานฯมากกว่า 800,000 เล่ม จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชื่อดังที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, มานุษยวิทยา, สังคมศาสตร์, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์, และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download, Citation, จัดเก็บข้อมูลใน Bookshelf ส่วนตัวได้ และ Function การใช้งานอื่นๆอีกมากมาย แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File

ทดลองใช้งานตั้งแต่ 10 มี.ค. 60 - 9 เม.ย. 60

ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

แหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)

ทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60

ฐานข้อมูล Science Reference Center

ข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคอลเลคชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

ทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60

ฐานข้อมูลประเภท Open Access

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ด้าน วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์

http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-RaUnofTeKrJu

ทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 - 30 พ.ย. 60