เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ข่าวประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
  สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินรางวัลเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม