เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนอุดหนุน
  การจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

 
  เอกสารที่ใช้ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

IMAGE 
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ UBI

  ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น 
  ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
  ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563