เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ
  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ.2561


ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562

 

 
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)

 

 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560"