เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
  สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม