เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560"

     ด้วย วช. ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้เสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

         ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาบันการศึกษา นักประดิษฐ์ นักวิจัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม :
1.      รายละเอียดของงานวันนักประดิษฐ์  
2.      กำหนดการ     
3.      แบบนำเสนอผลงานประดิษฐ์      
4.      จดหมายเรียนเชิญเสนอผลงาน     


สอบถามเพิ่มเติม :
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างามวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้งานวิจัย (สค.กปจ.)
โทร. 02-5612445 ต่อ 506 - 509