เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562”
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Phone: โทร 087-656-0160
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.