เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน


ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562

 


ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย
ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ดังนี้

  • มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  
  • มาตรการการควบคุมบุหรี่ผิดกฎหมาย
  • มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
  • มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  • มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
  • การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถาม
คุณวันวิสาข์ กัสนุกา นักวิชาการ ศจย.
โทร 085 668 0421