เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน


 โครงการประกวด SME National Awards & Start up Awards

        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards” สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ รางวัล SME Start up Awards สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่มธุรกิจย่อย

        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850