เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  วช. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)
  ประจำปี 2563 (FY2020)

เนื้อความ :

              ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๓ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


กำหนดการรับสมัครทุน

1ประกาศเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 4 กันยายน 2562

2. นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nrms.go.th ได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562  


แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้

 • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)  (แบบ NRCT – JSPS 1 ด.)
 • แบบหนังสือนำส่ง
 • หนังสือการรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • จริยธรรมการวิจัยในคน
 • จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
 • ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ
 • แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • จรรยาวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติ
 • มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 • ประกาศ ปปช. ฉ. 1
 • ประกาศ ปปช. ฉ. 2
 • ประกาศ ปปช. ฉ. 3
 • การอนุญาตนักวิจัยชาวต่างประเทศทำวิจัยในประเทศไทย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการต่างประเทศ (กกต.)
ชั้น 1 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 207, 209 และ 0-2579-2285 โทรสาร 0-2561-3049

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01.จม.ประกาศรับสมัครทุน.pdf
02.ประกาศสำนักงาน ทุน JRP2020.pdf
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ NRCT - JSPS 1ด).doc
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 63.doc
05_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี).docx
06_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
07_จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
08_จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
09_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
10_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
11_จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ.pdf
12_มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ.pdf
13_ประกาศคณะ ปปช..pdf
14_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2).pdf
15_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3).pdf
16_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.).pdf