เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประกาศรับบทความวิจัย


  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัย
  หรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารสาระคาม


 
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

 

  ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ
 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร
  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์