เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประกาศรับบทความวิจัย

 
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

  ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ
 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร
  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

 


  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน
  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี