เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประกาศรับบทความวิจัย

  ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ
 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

 


  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน
  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร
  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน