เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 5

 

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป โดยกำหนดออกวารสาร ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2

           ในการนี่้ จึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 0 4221 1040 ต่อ 1792
โทรสาร 0 4224 -1586