เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ :
  ขอเชิญส่งทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/นักศึกษาในสถาบัน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th/


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โทรศัพท์ 02 432 6101-5 ต่อ 1220