เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

        ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์วารสาร ASEAN JOURNAL OF EDUCATION (AJE) ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ในสาขาการศึกษาเป็นภาษาอังกษ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากล โดยวารสาร AJE ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสานไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (มีผลจนถึง 31 ธันวาคม 2562) และมีแผนงานที่จะดำเนินการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  จึงขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการหรือทวิจารย์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 244 5283
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.