เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
 เชิญส่งบทความส่งบทความตีพิมพ์ใน
 วารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน R2R และแลกเปลี่ยนผลงาน R2R ให้สาขาวิชาต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถนำผลงานนั้นมาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นได้ ซึ่งวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ โดยเปิดรับบทความประเภท "บทความวิจัย" และ "บทความทางวิชาการ" ที่มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นประโยชน์ในวงการวิชาชีพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร  

       ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่างได้ที่ https://r2r.mahidol.ac.th/index.phpสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 849 6388
โทรสาร 02 849 6287