เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
  สถาบันพลศึกษาเชิญส่งบทความนำเสนอผลงาน
  การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันพลศึกษา ครั้งที่ 9

     ด้วยสถาบันพลศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันพลศึกษา ครั้งที่ 9 (the 9th Institute of Physucal Education International Coference 2019) ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคา 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์ความรู้ ในขอบข่ายพลศึกษา นำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ipeconference.com/


ติดต่อสอบถาม
โทร 038 054 218