เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  
  เชิญส่งบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ
  สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562

         ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่6 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่นรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ในการนี้ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562" ครั้งที่6 และส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย / วิชาการผ่าน ระบบ EasyChair ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://saunic2019.sau.ac.th


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักวิจัย โทร 02 807 4500-27 ต่อ 404
โทรสาร 02 807 4528
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.