เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)
ลงทะเบียนออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scudru x.php/scudru 


สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 042 211 040 ต่อ 1702