เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน


  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน
  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - เมษายน, เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนกันยายน - ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน
       วารสาร มทร.อีสาน เน้นรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาดังนี้
               1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
               2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
               3. สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo


ติดต่อสอบถาม
โทร 044 233 000 ต่อ 2535
อรุณรักษ์ 061 695 8691