เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน


  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร
  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
  • สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/


สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044-233063 โทรสาร 044-233064
http://ird.rmuti.ac.th/2015/
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.