เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ
 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกับผ่านการเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 


ผู้สนใจสมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024239402-6
อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.