เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประชุม/สัมมนา/อบรม

  การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562
Thailand Transformation for Sustainable Growth

   ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย
  “การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4”

 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :
  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

   ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัย|
   จิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย
   ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ"

  มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมมาธิราชร่วมกับ UNESCO Bangkok
  กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
 "International Conference on Distance Learning
: Research and innovation for a Digital Society"