เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประชุม/สัมมนา/อบรม

  การประชุมวิชาการระดับชาติ
 "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  UTCC Academic Day ครั้งที่ 4
  โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่11

  ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่20


 

  หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง
 COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น1