เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประชุม/สัมมนา/อบรม

   ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562

  
  การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13

 

 
  การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

 การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กำหนดจัดงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15
“The Fifteenth International Conference on eLearning
for Knowledge-Based Society (eLearning2019)”