เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประชุม/สัมมนา/อบรม

 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เปิดโครงการอบรม 2 หลักสูตร

 

  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019)

 

 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

 

 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
 เรื่อง "เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0