เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  The 9th International Conference on Language and Communication 2019
 : Language and Communication in the Era of Glocalization

       ด้วยคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference onLanguage and Communication 2019: WLanguage and Communication in the Era of Glocalization" ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาการอันจะนำไปสู่การระดมความคิดเพื่อพัฒนางานวิัจยสำหรับศึกษาวิจัยในระดับต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์การวิจัยในบรรดาผู็เข้าร่วมประชุม อำนวยโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในแขนงวิชาด้านต่างๆ นั้น

ในการนี้คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ www.iclc.nida.ac.th


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 727 33152
โทรสาร 02 377 7892