เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดจัดงาน
 ประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1


        ด้วย สถานศึกษาค้นคว้ารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัด "งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1 st New Education Paradigms Conference : NEPCon)" ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.  ณ  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มาเพื่อประชาสัมพันธืงานประชุมฯ ดังกล่าวแก่ผู้สนใจ
สามารถติดตามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ได้ที่ http://surawiwats.sut.ac.th/nepcon2019 


สอบถามเพิ่มเติม
044 225 241-6