เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019)

 

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ในการนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว


ติดต่อสอบถาม
โทร 0 2579 1111 , 0 2561 2222 ต่อ 1331 , 1252 , 1155
โทรสาร 0 2579 1111 , 0 2561 2222 ต่อ 2187