เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน


 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
“มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

 

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยร่วมกันระหว่าง 18 มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 ในวันนศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป