เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่11

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่11 Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดลงทะเบียนและส่งบทความเข้าร่วม ระดับนานาชาติ จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 100 บทความ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม http://conference.grad.ssru.ac.th/

หากบทความครบตามเป้าหมายทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียน

ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1-5 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online จะเผยแพร่หลังจัดงาน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

อัตราการลงทะเบียน

   - ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 5,000 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

   - ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,500 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


ติดต่อสอบถาม
โทร 02 160 1174 ต่อ 11-28