เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 


แบบฟอร์มงบประมาณแผ่นดิน


แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้


แบบฟอร์มงบโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559


 การนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ


แบบสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาประเทศ


 เอกสารที่เกี่ยวข้อง


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 


หนังสือราชการ