เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Newsletters 2020
จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา

RDI Newsletter v1 2020 RDI Newsletter v2 2020 RDI Newsletter v3 2020
ประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาบริการและส่งเสริม
ศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
โครงการการบริการวิชาการ
หลักสูตรอบรมสัมมนา:เทคนิค
การเปิดร้านเสริมสวยให้รวยในยุค 2020 
RDI Newsletter v4 2020 RDI Newsletter v5 2020 RDI Newsletter v6 2020
โครงการอบรม“การยกร่างคำขอ
ในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

มอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่
ผู้ประกอบการนักศึกษา
“UTK Chic & Chill Market”
 ประชุมเตรียมความพร้อม
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น
“ธุรกิจร้านเสริมสวย”
RDI Newsletter v7 2020 RDI Newsletter v8 2020  
การทำขนมไทยใส่ไอเดีย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ  

กลับ